Haaga-Helian, HAMKin, Laurean, Metropolian ja XAMKin liittouma tarjoaa maksuttoman koodarikoulutuksen!

Tutustu opintojaksoihin

Tutustu opintojaksoihin

Haluatko apua opintojen valintaan? Vastaa 7 kysymykseen. Saat heti suosituksen.

Avaa amkoodari -kysely

AMKoodari-palautekysely: Yli puolet vastaajista tutustuivat koodaamiseen ensimmäistä kertaa

Vuoden vaihteessa toteutetun palautekyselyn mukaan AMKoodari-opiskelijat arvostavat eniten koulutuksen maksuttomuutta ja sen tarjoamaa mahdollisuutta tutustua koodausalaan sekä joustavaa verkossa toteutettavaa suoritusmahdollisuutta.

Kyselyllä ja haastatteluilla pyrittiin selvittämään millainen on tyypillinen AMKoodari-opiskelija, millaisia kokemuksia hänellä on verkko-opinnoista ja millaisia toiveita hänellä on tarjottavien opintojaksojen suhteen.

Enemmistö kiinnostui opinnoista ammatillisen kehittymisen vuoksi

Tyypillinen kyselyyn vastaaja oli työssäkäyvä 39-vuotias ammattikorkeakoulun käynyt mies. Kuitenkin lähes puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli naisia. Opiskelijoiden ikä vaihteli 14-vuotiaasta 63-vuotiaaseen. Yli puolet opiskelijoista ei ollut aiemmin koodannut, kolmasosa oli harrastanut koodausta ja noin 14 prosentille koodaaminen on ollut osa työtä.

Enemmistö vastaajista kiinnostui opinnoista ammatillisen kehittymisen ja mielenkiintoisen aiheen vuoksi. Yli puolet opiskelijoista arvosti maksutonta koulutusta, mahdollisuutta tutustua koodausalaan ja opintojaksojen verkkototeutuksen tarjoamaa joustavaa suoritusmahdollisuutta.

Yli puolet opiskelijoista suoritti opinnot loppuun sovitussa ajassa

Yleisesti yksi isoimmista ongelmista verkko-opiskelussa on, että vain osa ilmoittautuneista opiskelijoista suorittaa opinnot loppuun. Siksi kyselyllä etsittiin myös tekijöitä, joilla on merkitystä opintojen suorittamiseksi loppuun sovitussa ajassa. Tässä kyselyssä vastanneista vähän yli puolet sai opintojakson suoritettua sovitussa ajassa. Keskeytymisen syynä oli useimmiten ajankäyttöön liittyvät haasteet ja tehtävien vaikeus.

Kyselyn tulokset auttavat kehittämään koulutustarjontaa ja verkkokoulutusten pedagogiikkaa

AMKoodari verkko-opintoja tarjotaan monella eri toteutustavalla. Jotkut opintojaksot olivat toteutustavaltaan täysin itsenäisesti suoritettavia ns. non-stop verkko-opintoja. Monissa opintojaksoissa opiskelun etenemisen tukena on chat-palvelu, klinikka/lähiopetusta tai webinaareja.

Jotkut opiskelijat olivat myös muodostaneet itsenäisesti ryhmiä saadakseen vertaistukea. Tuen saannilla ja ohjausmenetelmillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys opintojen suorittamiseen annetun aikataulun mukaisesti. Palautteissa pyydettiin myös opintojaksojen toteutuksiin kehittämisehdotuksia.  

Saatuja kehittämisehdotuksia olivat muun muassa:

  • enemmän vuorovaikutusta opintojaksolle
  • matalan kynnyksen online-apu oppimisen tueksi
  • pienempiä opintokokonaisuuksia
  • lisää selkeää opintomateriaalia opintojen tueksi
  • opintojaksojen vaativuus arvioitava suhteessa opintopisteisiin

Kyselyn toteutus ja kehittäminen

Kysely suunniteltiin AMKoodari-koulutuksia varten ja sen toimivuus testattiin pienellä opiskelijajoukolla alkusyksystä 2019. Varsinainen kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikissa AMKoodari-koulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa vuodenvaihteessa. Kysely lähetettiin yli 1300 opiskelijalle, jotka olivat ilmoittautuneet syksyn 2019 opintojaksoille. Lisäksi haastateltiin muutamia opiskelijoita, joiden opinnot olivat keskeytyneet. AMKoodari-koulutusta tarjoavat korkeakoulut kiittävät kaikkia palautekyselyyn osallistuneita yhteistyöstä.

Kysely ja haastattelut tullaan toteuttamaan aina kolmen kuukauden välein ja myös itse kyselyä kehitetään.

Kirjoittaja:
Päivi Laine
Yliopettaja, Jatkuvan oppimisen palvelut
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Veikko Koivumaa
Projektipäällikkö, AMKoodari –hanke
Jatkuvan oppimisen palvelut
Lehtori, Ajoneuvo- ja konetekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Leiritie 1, 01600 Vantaa
PL 4071, 00079 Metropolia
gsm  +358 40 1769519
veikko.koivumaa [at] metropolia.fi
www.metropolia.fi

Takaisin etusivulle

Koulutuksen rahoittaa:
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietosuojaseloste